hacklink panel evden eve nakliyat escort sitesi seo maltepe escort porno> dudullu escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort kartal escort kurtköy escort porno izle jigolo siteleri jigolo kayıt porno izle izmir escort alsancak escort porno porno gebze escort tuzla escort kocaeli escort şişli escort betebet oceans enterprise saç ekimi kartal escort
About us

About QAUDRU

Welcome to Quality Assurance Udon Thani Rajabhat University

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

Sample background

การประกันคุณภาพการศึกษา

Boss

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ต้องทำหน้าที่เป็น "ออแกไนซ์".

มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา.

ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพอย่างแท้จริง รวมทั้งสร้างผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม นำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก และประชาชนโดยทั่วไป.

เพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด  6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47-51 และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายข้อที่ 1  จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติ มุ่งสู่วัฒนธรรมคุณภาพ 
นโยบายข้อที่
2  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้ อย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่ความเป็นเลิศ คู่คุณธรรม         
นโยบายข้อที่
3  จัดให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายข้อที่ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
นโยบายข้อที่ 5  พัฒนา ควบคุม ติดตาม และประเมินผล ทุกระดับ และนำผลประเมินมาปรับปรุงเป็นรูปธรรมชัดเจน
นโยบายข้อที่ พัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครอบคลุมทุกองค์ประกอบและทุกระดับ
นโยบายข้อที่ 7  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนภายในและภายนอก.

Who's Online

We have 114 guests and no members online