hacklink panel evden eve nakliyat escort sitesi seo maltepe escort porno> dudullu escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort kartal escort kurtköy escort porno izle jigolo siteleri jigolo kayıt porno izle izmir escort alsancak escort porno porno gebze escort tuzla escort kocaeli escort şişli escort betebet oceans enterprise saç ekimi kartal escort
โครงการ กิจกรรม
×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items
 • EdPEx Overview and OP

  EdPEx overview และ OP 

 • EdPEx Overview and OP

  โครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์ EdPEx และจัดทำโครงร่างองค์กร (OP)

 • EdPEx หมวด5,6

  เข้าร่วม EdPEx ครั้งที่ 4 มช. เจ้าภาพ

 • EdPEx200#9

  ก้าวกระโดดกับ EdPEx200

 • EdPEx200รุ่น9

  มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการEdPEx200 รุ่น 9 ปี พ.ศ.2564

 • OP UDRU

  โครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์ EdPEx และจัดทำโครงร่างองค์กร (OP)

 • OP UDRU

  วิพากษ์โคร่งองค์กร (OP) มหาวิทยาลัย

 • TQA Internal Organization Assessment

  TQA Internal Organization Assessment รุ่น 36

 • คำคมสร้างแรงบันดาลใจ

  "การทำ EdPEx มีแต่ได้ ไม่มีเสีย ได้ คือ รางวัล ไม่ได้ คือ การฝึกฝน"

 • คำคมสร้างแรงบันดาลใจ

  " EdPEx เป็นเรื่องของการพัฒนาองค์กร เราจำทำยังไงให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  และองค์กรจะอยู่เพื่อทำประโยชน์อะไรได้บ้าง
  ดังนั้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะ ต้องชัดเจน
  ที่สำคัญต้องวัดได้ด้วย "

 • คำคมสร้างแรงบันดาลใจ

  " ถอดบทเรียนปัจจัยที่ทำให้คณะได้ EdPEx200
        1) ผู้บริหารมีความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx และให้ความสำคัญอย่างจริงจัง
        2) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพสูงในการทำงาน และสร้างผลงานที่โดดเด่น
        3) มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
        4) มีระบบสารสนเทศที่รองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
        5) มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งทั้งภายในและต่างประเทศ ทำให้คณะสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม "

 • คำคมสร้างแรงบันดาลใจ

  " ไม่บรรลุ EdPEx เพราะเหตุผล 4 ข้อ
  1. ไม่ตอบคำถามตามเกณฑ์
  2. ไม่ตอบเป็นระบบ
  3. ไม่ตอบเป็น ADLI
  4. ไม่ตอบให้เห็นประสิทธิผลของการทำงาน


   .....ความเป็นเลิศชนะครั้งเดียวยังไม่พอ ต้องทำให้มันยั่งยืนถึงจะบรรลุความเป็นเลิศแท้จริง... ”

 • How to Help Finance Govern toward its Target Operating Model

  ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ(improvement plan)

  ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดี เป็นประธานประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan).

 • ประชุมประกันฯ สนอ.2/63

  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563

 • ประชุมพิจารณา(ร่าง)SAR

  ประชุมพิจารณา (ร่าง) SAR สำนักงานอธิการบดี

 • ประชุมเตรียมพร้อมอบรมประกันฯ64

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมนายกสภาฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี พร้อมวิทยากร ประกอบด้วย รศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์สุพจน์ สกุลแก้ว และงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการ รูปแบบ กระบวนการ ให้เหมาะสมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการหลอมรวม 3 เป็น 1 คือ หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์ประกันฯ หลักสูตรการเขียนรายงานประเมินตนเองฯ และหลักสูตรผู้ประเมินฯ .

 • ประชุมเตรียมพร้อมอบรมประกันฯ64 ครั้งที่2

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี ร่วมกับ ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดี, รศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต วิทยากร , อาจารย์สุพจน์ สกุลแก้ว วิทยากร,ทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา และฝ่ายโสตฯ  ร่วมกันประชุมซักซ้อม เตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งจัดเขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมดังกล่าวได้ร่วมกันระดมสมอง เสนอความคิด จากประสบการณ์ที่ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรทั้งภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้มีการปรับกำหนดการให้มีความเหมาะสม, วิพากษ์กรณีศึกษา, สรุปประเด็นปัญหาที่พบบ่อย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมประโยชน์สูงสุด.

 • ประเมินฯ สนอ.ปี 63

  ประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

 • ปรับ OP เตรียมอบรมโครงการเขียน SAR ตามเกณฑ์ EdPEx

  เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารสำนัก สถาบัน และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวน เติมเต็ม ตามข้อเสนอแนะจากการพิจารณาใบสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) จาก สป.อว. ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ.2564 และเพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลประกอบการอบรมการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565.

 • ผ่านการอบรม TQA Internal Organization Assessment

  TQA Internal Organization Assessment รุ่น 3

Page 1 of 3