hacklink panel evden eve nakliyat escort sitesi seo maltepe escort porno> dudullu escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort kartal escort kurtköy escort porno izle jigolo siteleri jigolo kayıt porno izle izmir escort alsancak escort porno porno gebze escort tuzla escort kocaeli escort şişli escort betebet oceans enterprise saç ekimi kartal escort
News

News and Events

Quality Assurance Udon Thani Rajabhat University

  วันที่ 10 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.ธีระยุทธ์  เพ็งชัย รองอธิการบดี ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน วันที่ 1 เป็นการบรรยายการวางแผนจัดทำรายงานตามระดับพัฒนาการขององค์กร แนวทางการตอบคำถามหัวข้อในหมวดกระบวนการและผลลัพธ์ สร้างความเชื่อมโยงโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ วันที่ 2 ของการอบรม  กิจกรรมในวันนี้ลงมือฝึกเขียนรายงานประเมินตนเอง ในภาพรวมมหาวิทยาลัย.

     14 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมอาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัณฎอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี ประธานพิธีกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx กลุ่มที่ 2 วันที่ 14-15 มี.ค. 2565 (ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ) โดยกลุ่มที่เข้าร่วมวันนี้ ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ    3) คณะวิทยาการจัดการ  4) คณะวิทยาศาสตร์  5) คณะเทคโนโลยี  6) คณะพยาบาลศาสตร์ 7) ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 8) บัณฑิตวิทยากลัย และ 9) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริซ แรงสูงเนิน วิทยากร ได้บรรยายการแผนการจัดทำรายงานตามระดับพัฒนาการขององค์กร แนวทางตอบคำถามหัวข้อในหมวดกระบวนการและผลลัพธ์ การสร้างแผนที่เชื่อมโยงโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ เสนอแนะแนวทางปรับปรุงโครงร่างองค์กร(OP) จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สป.อว. ในการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่น 9  และร่วมให้ข้อเสนอแนะในการทำ workshop ที่เชื่อมโยงจากโครงร่างองค์กร สู่การเขียน SAR ในหมวด 6 และหมวด 2

     วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี ได้ร่วมอบรมฯ และกล่าวปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx กลุ่มที่ 2 (ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ) วันที่ 2 ในวันนี้ ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนินวิทยากรได้ workshop ในวันแรกมาสร้างความเชื่อมโยงโครงร่างองค์กร (OP) กระบวนการ (ADLI) และผลลัพธ์ (LeTCI) และนำผลการดำเนินงาน 2.2 และ 6.1 จากโครงการ EdPEx200 รุ่น 9 มาปรับให้สมบูรณ์.

         ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดให้มีการพัฒนา ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564
        งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอความกรุณาให้ทุกหลักสูตรดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและบันทึกผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบ 9 เดือน (มิถุนายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) ตามระบบรายงานติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา  (https://qa.udru.ac.th/) , QR Code หรือ ลิงค์ https://forms.gle/XxADBXBdcrD4QTicA  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่องานประกันคุณภาพการศึกษาจะได้รวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอผู้บริหารต่อไป หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่งานประกันคุณภาพการศึกษา โทร 1704,1499 ,Facebook,กลุ่ม Line และ email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
----------
web : https://qa.udru.ac.th/
link : https://forms.gle/XxADBXBdcrD4QTicA

          ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษากำหนดจัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.พ. 65 ที่จะถึง นั้น มีผู้ให้ความสนใจเกินเป้าหมายที่โครงการกำหนด ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี พร้อมวิทยากรจึงได้ประชุมหาแนวทาง ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และนำไปใช้ได้จริง สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาที่จะมาถึง ได้มีการปรับเปลี่ยนกำหนดการเป็นการบรรยายเกณฑ์ในช่วงเช้าของวันแรก ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่ม เป็น 3 กลุ่มย่อย วิพากษ์ SAR ในองค์ประกอบที่ 1-3 ส่วนวันที่สอง เป็นการบริหารหลักสูตร และวิพากษ์ SAR องค์ประกอบที่ 4-6 (สามารถตรวจสอบรายชื่อและกลุ่มย่อยได้ที่ลิงค์ด้านล่าง)
         แนวปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าอบรม เป็นอีกเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมโครงการให้ทราบ และเตรียมตัวก่อน ระหว่าง และหลัง อบรม เพื่อลดท้อแท้จากการตามการบรรยายไม่ทัน ซึ่งข้อมูลประกอบ เช่น เอกสารการบรรยาย ,กรณีศึกษา,ลิงค์เข้าร่วมประชุม เป็นต้น จะส่งไปยังผู้เข้าร่วมโครงการ ตามรายชื่อและเมล์ที่ท่านให้ไว้
         ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ตามลิงค์ https://bit.ly/3GQF2fu

 18 ก.พ. 65 นางสาวพิทยาภรณ์  สุทธิอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การแบ่งปันเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร" รูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดย สป.อว.