hacklink panel evden eve nakliyat escort sitesi seo maltepe escort porno> dudullu escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort kartal escort kurtköy escort porno izle jigolo siteleri jigolo kayıt porno izle izmir escort alsancak escort porno porno gebze escort tuzla escort kocaeli escort şişli escort betebet oceans enterprise saç ekimi kartal escort
โครงการเขียน SAR ตามเกณฑ์ EdPEx

News and Events

Quality Assurance Udon Thani Rajabhat University

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นกรอบบริหารจัดการองค์กรเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับทราบการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเริ่มปีการศึกษา 2564 กับกระบวนการประเมินคุณภาพ 3 ระดับ คือ ระดับคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ระดับสำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย มุ่งหวังให้สถาบันการศึกษามีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด มีการบริหารจัดการองค์กรเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
  ซึ่ง ในปีการศึกษา 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบุคลากรและสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการที่ 1 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ เป้าหมาย คือ ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 60 คน โครงการที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ให้ความรู้เกณฑ์ EdPEx และปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 17 เป้าหมาย คือ ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 70 คน รวมถึงการเข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดขึ้น 4 ครั้ง 1) วันที่ 23 กันยายน 2564 2) วันที่ 15 ตุลาคม 2564 3) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 และ 4) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังสนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564 โดยการจัดโครงการสร้างแรงจูงใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน EdPEx๒๐๐ เพื่อศึกษาวิธีการ และนำมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องและสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ขั้นตอน การประเมินคุณภาพการศึกษาตามรอบปีการศึกษา 2564 จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 10 – 11 , 14 – 15 มีนาคม 2565 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับสำนัก สถาบัน วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2565 และ กลุ่มที่ 2 ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/udru.ac.th/edpex-sar/home