hacklink panel evden eve nakliyat escort sitesi seo maltepe escort porno> dudullu escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort kartal escort kurtköy escort porno izle jigolo siteleri jigolo kayıt porno izle izmir escort alsancak escort porno porno gebze escort tuzla escort kocaeli escort şişli escort betebet oceans enterprise saç ekimi kartal escort
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนSARตามเกณฑ์EdEPx กลุ่ม2

News and Events

Quality Assurance Udon Thani Rajabhat University

     14 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมอาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัณฎอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี ประธานพิธีกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx กลุ่มที่ 2 วันที่ 14-15 มี.ค. 2565 (ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ) โดยกลุ่มที่เข้าร่วมวันนี้ ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ    3) คณะวิทยาการจัดการ  4) คณะวิทยาศาสตร์  5) คณะเทคโนโลยี  6) คณะพยาบาลศาสตร์ 7) ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 8) บัณฑิตวิทยากลัย และ 9) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริซ แรงสูงเนิน วิทยากร ได้บรรยายการแผนการจัดทำรายงานตามระดับพัฒนาการขององค์กร แนวทางตอบคำถามหัวข้อในหมวดกระบวนการและผลลัพธ์ การสร้างแผนที่เชื่อมโยงโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ เสนอแนะแนวทางปรับปรุงโครงร่างองค์กร(OP) จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สป.อว. ในการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่น 9  และร่วมให้ข้อเสนอแนะในการทำ workshop ที่เชื่อมโยงจากโครงร่างองค์กร สู่การเขียน SAR ในหมวด 6 และหมวด 2

     วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี ได้ร่วมอบรมฯ และกล่าวปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx กลุ่มที่ 2 (ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ) วันที่ 2 ในวันนี้ ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนินวิทยากรได้ workshop ในวันแรกมาสร้างความเชื่อมโยงโครงร่างองค์กร (OP) กระบวนการ (ADLI) และผลลัพธ์ (LeTCI) และนำผลการดำเนินงาน 2.2 และ 6.1 จากโครงการ EdPEx200 รุ่น 9 มาปรับให้สมบูรณ์.