hacklink panel evden eve nakliyat escort sitesi seo maltepe escort porno> dudullu escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort kartal escort kurtköy escort porno izle jigolo siteleri jigolo kayıt porno izle izmir escort alsancak escort porno porno gebze escort tuzla escort kocaeli escort şişli escort betebet oceans enterprise saç ekimi kartal escort
Quality Assurance UDRU
ประเมินฯ ปีการศึกษา 2564

ประเมินฯ ปีการศึกษา 2564

เขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

เขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประเมินฯ ปีการศึกษา 2564

ประเมินฯ ปีการศึกษา 2564

โครงการอบรม "งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" ระดับหลักสูตร

โครงการอบรม
One Stop QA Assesment64

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 4 ระดับ ต้องดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย 1) ระดับหลักสูตร 2) ระดับคณะ 3) ระดับสถาบัน และ 4) ระดับสำนักฯ สถาบัน หน่วยงานเทียบเท่าคณะ

ประเมินฯ ปีการศึกษา64
Assessment2022

ประเมินฯ ปีการศึกษา64

มหาวิทยาลัยได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ปีการศึกษา 2564 ในระดับระดับหลักสูตร ประเมินวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 ระดับสำนัก สถาบัน และโรงเรียนสาธิตฯ ประเมินวันที่ 1 - 11 สิงหาคม 2565 ระดับคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ประเมินวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 และระดับสถาบัน ประเมินวันที่ 8 - 9 กันยายน 2565

Downlaod
ประเมินฯปีการศึกษา2564
Assessment2022

ประเมินฯปีการศึกษา2564

26 ก.พ. 65 สภามหาวิทยาลัยฯ "รับทราบ" การดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดประกอบด้วย หลักสูตรรับประเมินฯ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน.

Downlaod
แบบฟอร์มแผนพัฒนาฯ EdPEx
แบบฟอร์มแผนพัฒนาฯ EdPEx

แบบฟอร์มแผนพัฒนาฯ EdPEx

ตามที่มหาวิทยาลัยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ โดยในปีที่ 1 จะต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากลิงค์นี้ https://bit.ly/ImproveEdPEx

TQA internal organization assessment
TQA internal organization assessment

TQA internal organization assessment

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติ และศักยภาพ ให้เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) โดยเริ่มจากการผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ต่อด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment รุ่น 3 เมื่อวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2564 นั้น ผลมีผู้ผ่านการอบรม และได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย 1) ผศ.ดร.มณีญา สุราช 2) ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว 3) นางสาวพิทยาภรณ์ สุทธิอาจ 4)รศ. ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม 5) ผศ.ดร.วรรณา ภาจำปา และ 6) ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย สามารถเป็นผู้ตรวจประเมินองค์กรด้วยมาตรฐานต่างๆที่มีรากฐานจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เช่น SEPA, EdPEx, OBACQA, PMQA ได้

ผู้ประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพได้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

Mission Statement

“งานประกันคุณภาพการศึกษา ต้องทำหน้าที่เป็น "ออแกไนซ์" .”

นายจรูญ  ถาวรจักร์

นายจรูญ ถาวรจักร์

อธิการบดี

Q&A

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ประเด็นที่น่าสนใจ